Menu

Regulamin konkursu na interpretację piosenek Zbigniewa Wodeckiego 2018

Regulamin konkursu na interpretację piosenek Zbigniewa Wodeckiego

ORGANIZATORZY

Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3, 35-959 Rzeszów.

TVP S. A. Oddział w Rzeszowie, ul. Kopisto 6, 35-310 Rzeszów.
Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

TERMIN I MIEJSCE

22.06.2018 r. godz. 17:00 - koncert (przesłuchania) 10 zakwalifikowanych wykonawców wyłonionych przez jury – scena na Rynku w Sędziszowie Młp.
23.06.2018 r. godz. 19:00 - koncert finałowy laureatów konkursu - stadion Klubu Sportowego "Lechia" w Sędziszowie Młp.

CEL KONKURSU

 • Popularyzowanie twórczości Zbigniewa Wodeckiego
 • Promocja audycji muzycznej "DINO TOP" Polskiego Radia Rzeszów
 • Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych między uczestnikami konkursu
 • Promowanie kultury wykonawczej, oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w konkursie przystąpić mogą zespoły muzyczne jak i soliści, którzy wyślą poprawnie wypełnione zgłoszenie. Nie ma ograniczeń wiekowych, ani terytorialnych. Wykonawca nie może mieć podpisanego ważnego kontraktu płytowego. Ponadto uczestnik nie może być pracownikiem żadnego z organizatorów.
 2. Należy przesłać jeden utwór w języku polskim, który był wykonywany przez Zbigniewa Wodeckiego w formacie MP3 w kompresji 128kb/s wraz z metryczką określającą: nazwę wykonawcy, autora słów, autora muzyki, producenta utworu, oraz przesłanie krótkiej informacji o sobie jako wykonawcy utworu.
 3. Piosenki należy nadsyłać poprzez stronę dinotopfestival.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy, załączając swoje zdjęcie w minimalnych rozmiarach 1200px x 800px (szerokość x wysokość) wraz ze stosowną zgodą na użycie go w celach marketingowych związanych z festiwalem. Wymagane jest podanie e-mail i numeru telefonu.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na rejestrację dźwiękową i telewizyjną, oraz na publikację w internecie, Polskim Radiu Rzeszów i TVP, TVS Sędziszów Małopolski, oraz oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie związane z przesłanymi nagraniami, występami w trakcie konkursu, a także ewentualnymi wykonaniami finałowymi prawa autorskie na rzecz Polskiego Radia Rzeszów Rozgłośni regionalnej w Rzeszowie S.A., na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
  2. zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu czy formatu;
  3. wprowadzanie do obrotu, w tym wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, dzierżawa, najem, użyczenie (elektroniczne udostępnianie na zamówienie) egzemplarzy sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a i b;
  4. nadawanie za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity i Internetu;
  5. retransmisja przewodowa albo bezprzewodowa przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
  6. publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a i b;
  7. wprowadzanie do pamięci komputera sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, o której mowa w tym punkcie umowy;
  8. utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, jednakże tylko dla celów związanych z realizacją utworu i jego wykorzystaniem, o którym mowa w niniejszym tekście i jedynie w zakresie uzasadnionym takimi celami;
  9. wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, jego programów, audycji, publikacji oraz innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalenie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z lit. c;
  10. wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
  11. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  12. publiczne udostępnienie na stronie internetowej Radia zapisu cyfrowego audycji w sposób umożliwiający odbiorcom jego odsłuchanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w zakresie własnego użytku osobistego;
  13. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, wideo na żądanie, audio  na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max;
  14. sporządzanie wersji obcojęzycznych,
  15. umieszczenie w archiwum nagrań.
 5. Wykonawca przysyłając swoje zdjęcie automatycznie wyraża zgodę na jego publikację oraz akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2018 r. o godz. 23:59.
 7. Po zakwalifikowaniu przez jury (składającego się z 3 osób wskazanych przez organizatora Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz po jednej osobie wskazane przez Urząd Miasta Sędziszowa Małopolskiego i TVP Rzeszów) 10 wykonawców do koncertu zostaną oni powiadomieni pisemnie drogą e-mailową. Organizator zastrzega sobie prawo powiększenia składu jury.
 8. Koncert finałowy odbędzie się w dniu 23. czerwca 2018r., na scenie, znajdującej się w rynku Sędziszowa Małopolskiego. Jury wymienione w pkt. 7, niniejszego regulaminu, wybierze zwycięzcę oraz laureatów II i III miejsca, w głosowaniu. Osoba z najwyższą liczbą głosów zostanie zwycięzcą, osoby z kolejnymi wynikami zajmą odpowiednio kolejne miejsca.
 9. W czasie koncertu zakwalifikowanym wykonawcom zapewniony będzie stały backline sceny z jednym zestawem perkusyjnym. Wymagane jest dostarczenie ridera technicznego.
 10. Organizator dopuszcza występ z tzw. pół playbacku, w tym przypadku podkład muzyczny musi być dostarczony nie później niż 24 godz. przed koncertem w formacie mp3w kompresji 256kb/s.
 11. Organizator zakwalifikowanym do konkursu wykonawcom zapewnia wyżywienie. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 12. Koszt ZAIKS z tytułu publicznego wykonania utworów pokrywa Organizator.
 13. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, które przetwarza je w celu wykonania niniejszego konkursu. Przystępując do konkursu, uczestnik, zgadza się na przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego konkursu.
 14. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

NAGRODY

I MIEJSCE - 20 godzin studia wraz z realizatorem w celu nagrania płyty w Polskim Radiu Rzeszów. Zwycięzca przyjeżdża na własny koszt i pokrywa koszty noclegu i wyżywienia.

II MIEJSCE - Nagroda TVP Rzeszów - nagranie teledysku - sesja w wymiarze 10 godzin oraz emisja w TVP Rzeszów

III MIEJSCE - Nagroda Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - 2000 zł

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostaną zakwalifikowani do koncertu finałowego, który odbędzie się w dniu 23.06.2018 r na stadionie Klubu Sportowego Lechia w Sędziszowie Młp. Koncert ten będzie transmitowany przez TVP Rzeszów.

Regulamin zatwierdzam: Przemysław Tejkowski Prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Powrót na górę