Menu

Regulamin konkursu na interpretację piosenek zespołu Dżem

REGULAMIN KONKURSU NA INTERPRETACJĘ PIOSENEK ZESPOŁU DŻEM

 

ORGANIZATORZY

Polskie Radio Rzeszów
Gmina Sędziszów Małopolski
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Telewizja Polska Oddział Rzeszów

TERMINY I MIEJSCE

15.06.2020 r godz. 00:00 – termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu poprzez www.dinotopfestival.pl

Przesłuchania 10 zakwalifikowanych wykonawców w ramach letniej audycji Radio Biwak - lipiec, sierpień 2020 r. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Koncert Finałowy Laureatów w ramach letniej audycji Radio Biwak - sierpień 2020 r. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

CEL KONKURSU

 • Popularyzowanie twórczości zespołu Dżem.
 • Promocja audycji muzycznej "DINO TOP" Polskiego Radia Rzeszów
 • Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych między uczestnikami konkursu
 • Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w konkursie przystąpić mogą zespoły muzyczne jak i soliści, którzy wyślą poprawnie wypełnione zgłoszenie. Nie ma ograniczeń wiekowych , ani terytorialnych. Wykonawca nie może mieć podpisanego ważnego kontraktu płytowego. W niniejszym konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Polskiego Radia Rzeszów S.A., oraz członkowie ich rodzin. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci konkursu z roku 2019.
 2. Do konkursu należy przesłać dwa utwory w języku polskim które wykonywał zespół Dżem w formacie mp3 w kompresji 256kb/s wraz z metryczką określającą: nazwę wykonawcy, autora słów, autora muzyki, producenta utworów, oraz przesłanie krótkiej informacji o wykonawcy utworów.
 3. Piosenki należy nadsyłać poprzez stronę www.dinotopfestival.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy, załączając swoje zdjęcie w rozmiarach 1200px wraz ze stosowną zgodą na użycie go w celach marketingowych związanych z festiwalem oraz oświadczeniem potwierdzającym z zaznajomieniem się z warunkami przetwarzania i przechowywania przez Organizatora danych osobowych. Wymagane jest podanie e-mail i numeru telefonu. Cofnięcie, w toku konkursu, oświadczenia, o którym mowa powyżej, skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na rejestrację dźwiękową i telewizyjną, oraz na publikację w internecie , Polskim Radiu Rzeszów i TVP, oraz oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie związane z przesłanymi nagraniami, występami w trakcie konkursu, a także ewentualnymi wykonaniami finałowymi prawa autorskie na rzecz Polskiego Radia Rzeszów Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie S.A., na następujących polach eksploatacji:
 5.  
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
  2. zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu czy formatu,
  3. wprowadzanie do obrotu, w tym wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, dzierżawa, najem, użyczenie (elektroniczne
   udostępnianie na zamówienie) egzemplarzy sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a) i b),
  4. nadawanie za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity i Internetu,
  5. retransmisja przewodowa albo bezprzewodowa przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,
  6. publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a) i b),
  7. wprowadzanie do pamięci komputera sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, o której mowa 
   w tym punkcie umowy,
  8. utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, jednakże tylko dla celów związanych z realizacją utworu i jego wykorzystaniem, o którym mowa w niniejszym tekście i jedynie w zakresie uzasadnionym takimi celami,
  9. wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, jego programów, audycji, publikacji oraz innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalenie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z lit. c),
  10. wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
  11. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  12. publiczne udostępnienie na stronie internetowej Radia zapisu cyfrowego audycji w sposób umożliwiający odbiorcom jego odsłuchanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w zakresie własnego użytku osobistego,
  13. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
   i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, wideo na żądanie, audio  na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max,
  14. sporządzanie wersji obcojęzycznych,
  15. umieszczenie w archiwum nagrań.
 6. Wykonawca musi przysłać swoje zdjęcie i wyrazić zgodę na jego publikację.
 7. Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2020 r o godz. 00:00.
 8. Po zakwalifikowaniu przez jury 10 wykonawców do koncertu finałowego, którzy zostaną powiadomieni pisemnie drogą e-mailową.
 9. W czasie koncertu zakwalifikowanym wykonawcom ustawiony zostanie stały backline sceny, z jednym zestawem perkusyjnym. Dlatego wymagane jest dostarczenie ridera technicznego.
 10. Organizator dopuszcza występ z tzw. półplaybacku dlatego w tym przypadku podkład muzyczny musi być dostarczony nie później niż 48 godz. przed koncertem w formacie mp3 w kompresji 256kb/s.
 11. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 12. Koszt ZAIKS z tytułu publicznego wykonania utworów pokrywa Organizator.
 13. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, które przetwarza je w celu wykonania niniejszego konkursu.

NAGRODY

I MIEJSCE - 20 godzin studia wraz z realizatorem w celu nagrania płyty w Polskim Radiu Rzeszów. Zwycięzca przyjeżdża na własny koszt i pokrywa koszty noclegu i wyżywienia.

II i III MIEJSCE - nagrody finansowe

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostaną zakwalifikowani do koncertu finałowego , który odbędzie się w ramach audycji Radio Biwak w sierpniu 2020 r. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Regulamin zatwierdził: Przemysław Tejkowski Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów S.A.

Powrót na górę